Regulamin

§.1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystając z naszego serwisu internetowego automatycznie akceptujesz zasady i poniższy regulamin , jeżeli nie akceptujesz regulaminu uprzejmie jesteś proszony o opuszczenie naszego serwisu i zaprzestanie oglądania dalszych treści.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki prezentacji informatycznych lub sprzedaży produktu w serwisie internetowym zlokalizowanego pod adresem hattp/www.prezentu.pl(zwanym dalej Serwisem).
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu prezentu.pl.pl oraz Polityki prywatności serwisu prezentu.pl.
 4. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu w tym ofertę sprzedaży produktu oraz artykułów, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie w zakresie produktu (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem oraz Regulaminem serwisu prezentu.pl i Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu mających na celu zakup produktu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie sprzedaży produktu.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‚cookies’. Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
 7. Pomimo starań o ciągłe aktualizowanie cen , nie ponosimy odpowiedzialności za różnice pomiędzy ceną ofertową a handlową która zależna jest od wielu ciągle zmieniających się czynników zewnętrznych i nie zależnych od sprzedawcy , tak że oferty zawarte na tej stronie nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu handlowego i nie mogą być przedmiotem roszczeń.

§.2 KORZYSTANIE Z SERWISU W CELU ZAKUPU PRODUKTU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany Produkt (zwane dalej Transakcją).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie Produktu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest wejście na platformę za pomocą otrzymanego po dokonaniu zapłaty klucza dostępu.
 7. Zapłata następuje w formie przelewu, płatności on-line tpay lub też poprzez płatność ratalną paypal.
 8. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku mp3 i ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostało prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
 9. W trakcie składania zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Lekcji Kursu – Ebooków i nagrań mp3

 1. Nabywca Produktu w postaci ebooka, nagrań mp3 może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, jednak bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.
 2. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej Produktu w postaci ebooka, nagrań mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagrań mp3, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.
 3. Każdy nabywający Produkt, w tym nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu audio, ebooka.
 4. Produkt, w tym wszelkie nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83), a Administrator jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz majątkowych do Produktu oraz jakichkolwiek dzieł pochodnych powstałych na jego podstawie.
 5. Nazwa Serwisu, Produktu, ich koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Administratora i podlegają ochronie prawnej.

§.3 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
 3. Gwarancja satysfakcji, o której mowa w § 4 Regulaminu serwisu w zakresie Produktu jest wyłączona.
 4. Z uwagi na to, że przedmiotem sprzedaży jest dostęp do platformy i jej zasobów, które są dostarczane w formie plików elektronicznych, i do których Użytkownik może uzyskać dostęp przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przewidzianym przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o czym Administrator informuje Użytkownika przed udostępnieniem Produktu, Użytkownika nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 5. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za wady zrealizowanego świadczenia, czyli rękojmia za wady jest wyłączona w całości.
 6. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu dotyczącej zakupu Produktu, odstąpienia od niej lub wszelkich innych szkód wyrządzonych przez Administratora ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat, bezpośrednich skutków wynikających z działania bądź zaniechania Administratora (szkody bezpośrednie) oraz kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny uiszczonej przez Użytkownika z tytułu nabytego świadczenia. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za utracone korzyści oraz szkody pośrednie.

§ Cena

 1. Cena przy produkcie jest podawana w polskich złotych i stanowi kwotę brutto , może ulec zmianie poprzez aktualizacje .
 2. Oprócz ceny produktu, by możliwa była dostawa tegoż produktu, konieczne jest uiszczenie także kosztów wysyłki, chyba że zakupiony został produkt, który zostanie przesłany drogą elektroniczną, lub tez koszt wysyłki wynosi 0 zł.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada w żadnym wymiarze za transakcje dokonywane poza serwisem na innych platformach sprzedażowych , które posiadają oddzielny regulamin oraz stronach reklamodawców , dotyczy to regulaminów tych serwisów sprzedażowych i reklamowych.
 3. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 10. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) . Lub pisemnej zgody Administratora.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 12. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 13. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 14. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 15. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
 16. W sytuacji gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nie ważne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące dla stron, zaś  w jego miejsce